Preklady dokumentov

Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je sprostredkovanie služieb – preklady dokumentov – úradné preklady (vysvedčenia, diplomy, certifikáty, rodné listy, sobášne listy, pracovné zmluvy, technické preukazy …) i neúradné (jednoduché zmluvy, životopisy, návody na obsluhu, webové stránky, literárne diela …).

cenník-prekladov

– zvýhodnené ceny – neúradné preklady z ruského a nemeckého do slovenského jazyka = 8-12.-EUR/normostrana /všeobecný text, bez odbornej terminológie/

– ceny prekladov úradných dokumentov pre nemecký a anglický jazyk = 20-23.- EUR/normostrana

– k úradnému prekladu je nutné doručiť originál prekladanej listiny alebo jeho notársky overenú kópiu

cenník notárskych poplatkov vrát. DPH:
1. Za osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie s listinou vrátane osvedčenia listinnej podoby elektronického odpisu údajov z informačných systémov verejnej správy, za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje 1,60 €
2. Ak ide o osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie listiny, ktorá má vzťah k cudzine, za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje 3,19 €
Po doručení originálneho dokumentu  zabezpečíme pre Vás notárske overenie fotokópie prekladanej listiny.

AKCIA na júl/august:
preklady rodných listov
z/
do anglického a nemeckého jazyka 
za 18.-EUR/normostranastamp

cenník prekladov ostatných jazykov v prílohe

Kľúčové slová:preklady, úradné preklady, prekladateľská agentúra, úradný preklad Bratislava, preklad dokumentov, prekladateľ, prekladatelia